Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ xin việc và các loại hồ sơ cá nhân có liên quan đến hộ tịch - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ xin việc và các loại hồ sơ cá nhân có liên quan đến hộ tịch - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-089339-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng