Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đât nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đât nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình cá nhân - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-099375-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hồ sơ xin thuê đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng