Văn bản pháp luật

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Ngày 15/11/2022, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2022/QH15 Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Dầu khí 2022
Ngày 14/11/2022, Luật Dầu khí 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Thanh tra 2022
Ngày 14/11/2022, Luật Thanh tra 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022
Ngày 14/11/2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022
Ngày 10/11/2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2022/QH15 Ngày ban hành: 10/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022
Ngày 09/11/2022, Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2022/QH15 Ngày ban hành: 09/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022
Ngày 16/06/2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2022/QH15 Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
Ngày 16/06/2022, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2022/QH15 Ngày ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Điện ảnh 2022
Ngày 15/06/2022, Luật Điện ảnh 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2022/QH15 Ngày ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Cảnh sát cơ động 2022
Ngày 14/06/2022, Luật Cảnh sát cơ động 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
Ngày 11/01/2022, Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 03/2022/QH15 Ngày ban hành: 11/01/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021
Ngày 12/11/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021
Ngày 12/11/2021, Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Phòng, chống ma túy 2021
Ngày 30/03/2021, Luật Phòng, chống ma túy 2021 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 73/2021/QH14 Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Bảo vệ môi trường 2020
Ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020
Ngày 16/11/2020, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật cư trú 2020
Ngày 13/11/2020, Luật cư trú 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
Ngày 13/11/2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 được ban hành bởi...
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra