Thủ tục hành chính: Trích đo địa chính khu đất - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Trích đo địa chính khu đất - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-013210-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hớp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích đo địa chính khu đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng