Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 279 thuật ngữ

SỔ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sổ sách được lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong đó ghi tên và những thông tin cần thiết về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Cơ quan đăng ký kinh doanh ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ CHÍNH)
là tài liệu dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ PHỤ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ PHỤ)
là sổ ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do đại lý ký danh lập và quản lý theo ủy quyền của công ty quản lý quỹ.(Theo khoản 23 Điều 2 Thông tư ...
SỔ ĐĂNG KÝ QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là tài liệu ghi nhận việc xác lập, thay đổi và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định ...
SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.(Theo khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020)
SỔ ĐỊA CHÍNH
Sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó. Sổ địa chính là một chế độ thống kê đất đai của ...
SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN
Là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia ...
SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Hình thức tổ chức thị trường chứng khoán, tạo ra địa điểm và phương tiện để phục vụ việc mua, bán chứng khoán.Pháp nhân tự chủ về tài chính, thực hiện việc tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, ...
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bao gồm sở giao dịch chứng khoán việt nam và công ty con.(Theo Khoản 33 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.(Theo ...
SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CẤP LẠI
Là số đã được cấp trước đây, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp lại là thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy ...
SỔ GỐC
Là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính mà cơ quan, ...
SỔ HỘ KHẨU
1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.(Theo khoản Điều 24 Luật Cư trú 2006)
SỔ HỘ TỊCH
Là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang ...
SỔ HỘ TỊCH
Là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.(Theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch)
SỔ HỘ TỊCH
Là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này.(Theo khoản 3 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014)
SỐ HÓA
Là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.(Theo Khoản 18, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
SỐ HÓA HỒ SƠ
Là việc quét (scan) dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản giấy sang dạng văn bản điện tử.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký ...
SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
là việc cơ quan nhà nước chuyển đổi các kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc thông tin số để bảo đảm cho việc thực hiện thủ ...