Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 279 thuật ngữ

SẢN PHẨM THẢI LỎNG
Là sản phẩm, dung dịch, vật liệu ở trạng thái lỏng đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra từ quá trình sử dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác. Trường hợp sản ...
SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Là sản phẩm đáp ứng các tiêu chí nhãn sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường)
SẢN PHẨM THÔNG TIN CÓ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ
Là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật ...
SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Là phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu có tính cách nhiệt tốt phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.(Theo Khoản 11, Điều ...
SẢN PHẨM TIẾT KIỆM NƯỚC
Là sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiêu thụ ít nước hơn so với định mức tiêu thụ nước trong các hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ...
SẢN PHẨM TRÍ TUỆ
Kết quả của hoạt động sáng tạo được thể hiện dưới hình thức nhất định như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học...
SẢN PHẨM VIỄN THÁM
bao gồm dữ liệu ảnh viễn thám, dữ liệu ảnh viễn thám thô, dữ liệu ảnh viễn thám thô đã được hiệu chỉnh bức xạ, hình học và các thông tin, dữ liệu chuyên đề được chiết xuất từ dữ ...
SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
Là sản phẩm có đặc tính lý học, hóa học, sinh học sử dụng để xử lý chất thải chăn nuôi.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
Là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác(Theo Khoản 3, Điều 1 Luật thuế GTGT sửa đổi 2013)
SẢN PHẨM XUẤT KHẨU
Là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Là sản phẩm, dịch vụ mà việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí hoặc sản phẩm, dịch vụ có tính chất đặc thù; được ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
Bao gồm:a) Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi;b) Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị;c) Thoát ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN (SAU ĐÂY GỌI LÀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG),
Gồm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và sản phẩm, dịch vụ công ích.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 32/2019/NĐ-CP)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHO THÀNH VIÊN, HỢP TÁC XÃ THÀNH VIÊN
Là sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số hoạt động sau đây:- Mua ...
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
Bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.(Theo Khoản 1 Điều 30 Luật Thủy lợi 2017)
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI
là sản phẩm, dịch vụ được tạo ra do khai thác công trình thủy lợi.(Theo Khoản 14, Điều 2, Luật Thủy lợi 2017)