Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Biện pháp được sử dụng để bên cho vay thu hồi nợ trong trường hợp bên vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ hoàn trả tiền vay.Theo quan niệm phổ biến ở các nước thì bảo ...
BẢO HÀNH
(Nghĩa vụ pháp lý của người bán hàng, cung cấp dịch vụ) thực hiện công việc bảo đảm chất lượng hàng hóa đã bán, dịch vụ, kết quả công việc đã được thực hiện hoạt động đúng với tính năng, công dụng của chúng ...
BẢO HIỂM
Bảo đảm bằng hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm sẽ chi trả tiền hoặc bồi thường vật chất khi xảy ra sự kiện do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định trên cơ sở người tham gia bảo ...
BẢO HIỂM BẮT BUỘC
Loại hình bảo hiểm mà người được bảo hiểm và người bảo hiểm có nghĩa vụ phải thực hiện bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm thuộc diện pháp luật quy định phải bảo hiểm, hai bên không được tự ...
BẢO HIỂM CON NGƯỜI
Loại hình bảo hiểm cho sinh mạng, sức khỏe, khả năng hoạt động của con người.Đối tượng bảo hiểm là sinh mạng, sức khỏe, khả năng hoạt động của con người nên không thể xác định được giá trị để ...
BẢO HIỂM HÀNG HÓA TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Loại hình bảo hiểm theo đó bên bảo hiểm cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm là hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế do một rủi ro đã được thỏa thuận gây ra, ...
BẢO HIỂM HỖN HỢP
Loại hình bảo hiểm cho con người khi có sự kiện chết hoặc sự kiện người được bảo hiểm sống đến thời hạn xác định trong hợp đồng.Bảo hiểm hỗn hợp thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ. Tính hỗn ...
BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm do nhà nước xã hội chủ nghĩa độc quyền tiến hành.Trong điều kiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua cơ quan bảo hiểm chuyên ...
BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Loại hình bảo hiểm mà trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi có sự kiện do các bên thỏa thuận liên quan đến cái chết hoặc sự kiện tiếp tục sống của người ...
BẢO HIỂM SINH KỲ
Loại hình bảo hiểm cho sự tiếp tục sống của người được bảo hiểm đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.Bảo hiểm sinh kỳ thuộc loại bảo hiểm nhân thọ. Sự khác biệt của bảo hiểm ...
BẢO HIỂM TÀI SẢN
Loại hình bảo hiểm cho giá trị tài sản.Bảo hiểm tài sản là hình thức bảo hiểm xuất hiện sớm nhất trong các loại bảo hiểm. Tài sản được bảo hiểm gồm: vật có thực như nhà cửa, máy móc, ...
BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI
Loại hình bảo hiểm nhằm mục đích thu lợi nhuận do doanh nghiệp bảo hiểm (bên bảo hiểm) thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm, theo đó người tham gia bảo hiểm đóng khoản tiền gọi là phí bảo ...
BẢO HIỂM TRẢ TIỀN ĐỊNH KỲ
Loại hình bảo hiểm cho cuộc sống của người được bảo hiểm, nếu sống đến thời hạn nhất định thì được bên bảo hiểm trả tiền theo các kỳ hạn thỏa thuận.Bảo hiểm trả tiền định kỳ là một dạng của bảo ...
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
Loại hình bảo hiểm cho trách nhiệm dân sự của tổ chức, cá nhân đối với người thứ ba phát sinh rủi ro.Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người ...
BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI
Loại hình bảo hiểm cho sự kiện chết trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm.Bảo hiểm trọn đời là một dạng bảo hiểm nhân thọ, còn gọi là bảo hiểm nhân thọ trường sinh. Người được bảo hiểm ...
BẢO HIỂM TỬ KỲ
Loại hình bảo hiểm cho sự kiện chết trong thời hạn nhất định của người được bảo hiểm.Bảo hiểm tử kỳ là một dạng của bảo hiểm nhân thọ. Theo hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền ...
BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN
Loại hình bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở ý chí tự nguyện của người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm ký hợp đồng với tổ chức bảo hiểm để thực hiện.Bảo hiểm tự nguyện là phương ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Chế định pháp luật lao động, gồm các quy phạm pháp luật quy định về chế độ trợ cấp ốm đau; chế độ trợ cấp thai sản; chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ ...
BẢO HIỂM Y TẾ
Là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định ...
BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Tổng hợp các biện pháp pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, bảo vệ môi trường... và các biện pháp khác nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, cải thiện điều ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH