Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong tổng số 9.960 thuật ngữ

ÁP GIẢI
Biện pháp cưỡng chế được áp dụng với những bị can, bị cáo tại ngoại đã nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhưng vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc với người ...
ÂN GIẢM
Thẩm quyền của Chủ tịch nước) giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật xuống tù chung thân theo quy định của pháp luật, thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước ta ...
ÂN XÁ
Đặc ân của nhà nước trong việc miễn giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với người phạm tội, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với những người phạm tội, mở ra cho ...
BÁC YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Tòa án không chấp nhận yêu cầu của đương sự.Tòa án bác yêu cầu của đương sự khi yêu cầu của đương sự không có cơ sở. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ...
BÃI BỎ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Tuyên bố không còn hiệu lực hoặc không còn giá trị pháp lý của một điều ước quốc tế.Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 không sử dụng thuật ngữ bãi bỏ mà sử dụng thuật ...
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố một văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hết hiệu lực thi hành.Các văn bản quy phạm pháp luật có thể bị bãi bỏ trong những trường hợp sau: ...
BÃI CÔNG
Từ chối tiếp tục làm việc một cách có tổ chức của tập thể người lao động trong doanh nghiệp do có tranh chấp với người sử dụng lao động về điều kiện lao động, tiền lương, việc làm và ...
BÃI NHIỆM
Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.(Theo Khoản 7, Điều 7, Luật cán bộ công chức 2008)
BÃI THỊ
Việc những người buôn bán ở chợ hoặc chủ các cửa hàng, cửa hiệu rủ nhau đồng loạt ngưng, thôi không mở cửa hàng hoặc cửa hiệu bán hàng, làm đình trệ việc giao lưu, mua bán, tạo nên tình ...
BAN
Tên gọi cơ quan thực hiện chức năng quản lý hoặc chức năng tham mưu trong hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước, Đảng và các đoàn thể nhân dân.Ban có thể là: 1) Cơ quan ngang bộ thực hiện ...
BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân.Các ban của Hội đồng nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra trong số các đại biểu của mình tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa Hội đồng nhân dân. Các ...
BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ thể hiện các bước, từng công việc ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY
Bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, do cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Cơ quan do hội đồng quản trị thành lập để giúp hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế ...
BAN KIỂM SOÁT CỦA HỢP TÁC XÃ
Cơ quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và chấp hành điều lệ hợp tác xã, nghị quyết của đại hội xã viên, được đại hội xã viên bầu trực tiếp theo nhiệm kỳ của ban quản trị.Số lượng ...
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP
Cơ quan quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập.Ban quản lý khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu hình Quốc huy, có biên ...
BAN QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ
Cơ quan do đại hội xã viên trực tiếp bầu ra có chức năng quản lý hoặc vừa quản lý, vừa điều hành hoạt động của hợp tác xã.Luật hợp tác xã năm 1996 quy định ban quản trị là cơ quan quản lý và ...
BAN THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
Cơ quan thường trực của Liên hợp quốc thực hiện chức năng hành chính, kỹ thuật của Liên hợp quốc như: chuẩn bị tài liệu, phổ biến các báo cáo, nghị quyết, bảo quản các tài liệu lưu trữ của Liên hợp ...
BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Tổ chức thanh tra của quần chúng được thành lập ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã, phường) và ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh (gọi tắt là cơ quan, ...
BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI
Tên gọi vắn tắt của bản luận văn “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị" (Du contrat social - ou principes du droit politique).Tác phẩm viết năm 1762 của Rousseau (Jean - Jacques Rousseau; 1712 - 1778), nhà tư tưởng cách mạng Pháp 1789, một ...