Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 12 trong tổng số 12 thuật ngữ

YÊU CẦU CỦA ĐƯƠNG SỰ
Những điều mà đương sự đưa ra trong quá trình tố tụng, mong muốn toà án xem xét, giải quyết.Yêu cầu của đương sự là sự thể hiện quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. ...
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
Là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan ...
YÊU CẦU LẠI CỦA BỊ ĐƠN
Những điều bị đơn đưa ra đề nghị Toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.Khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn thì bị đơn còn có quyền ...
YÊU CẦU PHẢN TỐ
Những điều bị đơn đưa ra đề nghị Toà án buộc nguyên đơn phải thực hiện đối với mình.Khi tham gia tố tụng dân sự, ngoài quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn thì bị đơn còn có quyền ...
YÊU SÁCH CỦA CẢI TRONG KẾT HÔN
Là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó Là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật hôn nhân và gia ...
YẾU TỐ CÓ HẠI
Là yếu tố gây bệnh tật, Làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015)
YẾU TỐ GỐC CẤU THÀNH DI TÍCH
là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.(Theo khoản 2 Điều 1 Luật Di sản văn hóa phi ...
YẾU TỐ GỐC CẤU THÀNH DI TÍCH
là yếu tố có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, thể hiện đặc trưng của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.(Theo khoản 2 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa ...
YẾU TỐ HẠN CHẾ TRONG PHÂN BÓN
Là những yếu tố có nguy cơ gây độc hại, ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 84/2019/NĐ-CP)
YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
Là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; giá trị vô hình của thương hiệu.(Theo ...
YẾU TỐ NGUY HIỂM
Là yếu tố gây mất an toàn, Làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015)
YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Thuật ngữ của tư pháp quốc tế, dùng để chỉ những yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật mà những yếu tố đó có liên quan đến nước ngoài.Trong lịch sử phát triển của ngành tư pháp quốc ...