Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 393 thuật ngữ

VẮC XIN
là thuốc chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch được dùng với Mục đích phòng bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật dược 2016)
VẠCH DẤU MỚN NƯỚC AN TOÀN
Là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
VẮC-XIN DÙNG TRONG THÚ Y
Là chế phẩm sinh học chứa kháng nguyên, tạo cho cơ thể động vật khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng để phòng bệnh.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật thú y 2015)
VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, quan chức, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành theo thủ tục, trình ...
VĂN BẢN CHẤP THUẬN MỞ, ĐÓNG SÂN BAY CHUYÊN DÙNG
Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu sân bay chuyên dùng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, mở, đóng sân bay chuyên dùng.(Theo Khoản 18 Điều 3 ...
VĂN BẢN CHO PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CẤP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Là:a) Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển được cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;b) Trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định hình thức giấy phép thì văn ...
VĂN BẢN CHỨNG THỰC
Là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.(Theo Khoản 8 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản ...
VĂN BẢN CÔNG CHỨNG
Là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.(Theo khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng 2014)
VĂN BẢN ĐƯỢC XEM XÉT CẤP Ý KIẾN PHÁP LÝ
Là văn bản thuộc đối tượng cấp ý kiến pháp lý quy định tại Điều 5 Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý)
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
Là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình huống cụ thể.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ...
VĂN BẢN IDERA (IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION)
Là văn bản được ban hành theo quy định của công ước Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định ...
VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của ...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.Văn bản pháp luật gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản ...
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, làm khuôn mẫu cho xử ...
VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỀU VĂN BẢN
Là văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đồng thời các quy định của nhiều văn bản có liên quan.(Theo Khoản 1 Điều 80 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ...
VĂN BẢN TỐ TỤNG
gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo mẫu thống nhất.(Theo Khoản 1 Điều 132 Bộ luật tố ...
VĂN BẰNG
Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.Luật giáo dục năm 2005 quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp, cấp học hoặc trình ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH