Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 34 thuật ngữ

ỨNG CỬ
Một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử viên để có thể được bầu trong một cuộc bầu ...
ỨNG CỨU KHẨN CẤP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG QUỐC GIA
Là hoạt động ứng cứu sự cố trong tình huống thảm họa hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.(Theo Khoản 1 Điều 14 Luật an ...
ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin mạng.(Theo Khoản 1 Điều 13 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
ỨNG CỨU SỰ CỐ MẠNG
Là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin trên mạng.(Theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng)
ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH
Là sử dụng công trình trong thực tiễn nhằm phục vụ lợi ích của con người và xã hội.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng ...
ỨNG DỤNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
Là các ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực.(Theo khoản 14 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.(Theo Khoản 32 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.(Theo khoản 26 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
UNKNOW
Unknow kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng lữ hành bằng văn bản giấy hoặc điện tử giữa đơn vị kinh doanh vận tải khách ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ
Là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc từ công nghệ chưa hoàn thiện thông qua các hoạt ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ cao từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học hoặc từ công nghệ cao chưa hoàn thiện thông qua các hoạt động trợ giúp về ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Công nghệ cao 2008 )
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật Chuyển giao ...
ƯƠNG DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN
Là việc nuôi ấu trùng thủy sản qua các giai đoạn phát triển, hoàn thiện thành con giống.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế ...
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoạt động cá biệt do Quốc hội giao.Uỷ ban của Quốc hội được thành lập để giúp Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền ...
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực đối ngoại, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của ...
UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua.Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm có Chủ ...
UỶ BAN HÀNH CHÍNH
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương các cấp và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Uỷ ban hành chính gồm có chủ tịch, một hoặc nhiều phó chủ tịch, uỷ viên thư ...
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội, có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và ...