Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 616 thuật ngữ

KÈ BẢO VỆ ĐÊ
Là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
KÊ BIÊN HOA LỢI
Trường hợp người phải thi hành án có tài sản mang lại hoa lợi, Chấp hành viên kê biên hoa lợi đó để bảo đảm thi hành án. Đối với hoa lợi là lương thực, thực phẩm thì khi kê ...
KÊ BIÊN NHÀ Ở
1. Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không ...
KÊ BIÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
1. Trường hợp kê biên phương tiện giao thông của người phải thi hành án, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng phương tiện đó phải giao giấy đăng ký phương ...
KÊ BIÊN TÀI SẢN
Biện pháp cưỡng chế nhà nước được áp dụng đối với bị can, bị cáo mà theo quy định của Bộ luật hình sự có thể bị phạt tiền cũng như đối với người phải chịu trách nhiệm bồi thường ...
KE GA
là công trình đường sắt trong ga đường sắt để phục vụ hành khách lên, xuống tàu, xếp, dỡ hàng hóa.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
KẾ HOẠCH AN NINH BẾN CẢNG
Là một bản kế hoạch được xây dựng để đảm bảo việc áp dụng các biện pháp để bảo vệ bến cảng, tàu, người, hàng hóa, các đơn vị vận chuyển hàng hóa, đồ dự trữ của tàu trong phạm ...
KẾ HOẠCH AN NINH TÀU
Là một bản kế hoạch được xây dựng để đảm bảo việc áp dụng các biện pháp trên tàu nhằm bảo vệ người trên tàu, hàng hóa, các đơn vị vận chuyển hàng hóa, dự trữ của tàu hoặc tàu ...
KẾ HOẠCH ĐẠI CƯƠNG PHÁT TRIỂN MỎ
Là kế hoạch tổng thể do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm lựa chọn phương án phát triển thích hợp (phát triển sớm hoặc toàn mỏ) có tính đến khả năng ...
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn đầu tư công, phương án phân bổ vốn, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai ...
KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP
Là kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra ...
KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HIỂU
Được hiểu là kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, ...
KẾ HOẠCH KHAI THÁC SỚM
Là tài liệu do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm áp dụng công nghệ và giải pháp phù hợp để thu thập thông tin về vỉa hay mỏ hoặc thu thập ...
KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG
Là kế hoạch về nội dung và dự toán kinh phí các nhiệm vụ, hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông địa phương.(Theo khoản 8 Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ
Là tài liệu do nhà thầu lập và được phê duyệt theo quy định của Nghị định 95/2015/NĐ-CP nhằm tiến hành các hoạt động xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và khai thác mỏ.(Theo Khoản 8 Điều 3 ...
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DI SẢN THẾ GIỚI
Là văn bản tổng hợp các biện pháp bảo tồn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới, bao gồm cả việc phân công trách nhiệm cụ thể đến mọi đối tượng liên quan tới việc thực ...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất(Theo khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013)
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM
Là kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước được lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 03 năm, kể từ năm dự toán ngân sách và 02 năm tiếp theo, theo quy định tại ...
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Ở CẤP TỈNH
Là kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 03 năm, theo quy ...
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM
Là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm theo quy định tại điều 17 luật ngân sách nhà nước, gồm kế hoạch tài ...