Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2000/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 24 tháng 07 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2009/QĐ.UBT.97 NGÀY 18/08/1997 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ THU VÀ SỬ DỤNG TIỀN CÔNG ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRONG TỈNH CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 31/10/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2000/NQ/HĐND ngày 11/7/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2000;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 2009/QĐ.UBT.97 ngày 18/8/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định về thu và sử dụng tiền công đo đạc lập bản đồ địa chính trong tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính triển khai hiện thực Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM.UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Lê Nam Giới