Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1379/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 6/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Chánh Thanh tra Bộ Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo của Bộ Thương mại về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gồm các ông, bà sau đây:

1. Đỗ Như Đính, Thứ trưởng - Trưởng Ban;

2. Đinh Ngọc Cơ, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Trưởng Ban;

3. Bùi Thị Tuệ, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Phó Trưởng Ban;

4. Bạch Văn Mừng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

5. Nguyễn Thành Biên, Chánh Văn phòng, Ủy viên;

6. Đào Văn Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

7. Lê Thanh Đua, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy CQ Bộ, Ủy viên;

8. Ngô Xuân Thạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Thương mại – Du lịch Việt Nam, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sau đây:

- Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2005; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 6/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ;

- Chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng và thực hiện chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ họp hàng Quý để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 0233/QĐ-BTM ngày 15/02/2006 của Bộ Thương mại về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Thương mại về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ và các ông, bà có tên trong Ban Chỉ đạo nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 "để thi hành"
- Bí thư BCS và Bộ trưởng (để b/c)
- Các đ/c Thứ trưởng
- Công đoàn thương mại DLVN
- Văn phòng Bộ tại TP HCM
- Đảng ủy CQ Bộ, Đoàn TN CSHCM
- Đảng ủy Khối CSTM tại TP. Hồ Chí Minh
- Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo TW
- Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính
- Lưu: VT, Thanh tra, TCKT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 


Trương Đình Tuyển