Thủ tục hành chính: Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT) (cấp huyện) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT) (cấp huyện) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-106837-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ban chuyên môn của huyện, ban Quản lý dự án
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản làm rõ HSMT
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng