Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/KH-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” GẮN VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH- SẠCH- ĐẸP” TRONG NGÀNH Y TẾ

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/07/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp”;

Căn cứ Kế hoạch số 1450/KH-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018.

Triển khai Chỉ thị số 847/CT-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về các giải pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp” trong ngành Y tế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành Y tế và nhân dân trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện; khơi dậy lương tâm, ý thức tự giác, sự đồng cảm, chia sẻ cũng như đề cao tình đồng chí, đồng nghiệp và sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc.

- Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công chức, viên chức ngành Y tế cùng người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng xã hội thực hiện tốt văn hoá giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Tạo nên một phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đẩy lùi các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của ngành Y tế.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm và có hiệu quả tuyên truyền cao.

- 100% các cơ sở có chức năng khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước tham gia cuộc thi này.

- Đối với các bài dự thi viết yêu cầu viết tay hoặc đánh máy vi tính, không dùng bản sao, photocopy, khuyến khích các bài thi trình bày đẹp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI THI

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Y tế đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước (sau đây gọi chung là công chức, viên chức).

2. Hình thức thi

2.1. Tổ chức Cuộc thi viết:

- Thời gian tham dự thi: từ tháng 09/2018 đến 23/12/2018 nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN).

- Tổng kết, trao giải cuộc thi viết dự kiến vào dịp 27/02/2019.

2.2. Tổ chức Hội thi Sân khấu hóa: Hội thi tiến hành tổ chức theo trình tự ở 03 cấp: Cấp cơ sở (áp dụng đối với các Sở Y tế của 63 tỉnh/thành phố); cấp Khu vực và cấp Trung ương (Chung kết ngành toàn quốc). Ban Tổ chức hội thi ban hành Quy định tổ chức Hội thi chi tiết (Bản quy định sẽ được gửi sau).

2.2.1. Hội thi cấp cơ sở:

a. Thời gian: Từ 01/03/2019 đến 30/09/2019 nhân dịp chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Quốc khánh 02/09.

b. Thành phần:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi cấp cơ sở cho các cơ sở khán chữa bệnh thuộc địa bàn quản lý và lựa chọn đơn vị có thành tích cao để tham gia Hội thi cấp Khu vực;

- Đối với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế/ Y tế bộ, ngành: Mỗi bệnh viện thành lập đội thi để tham gia Hội thi cấp khu vực;

c. Đơn vị đầu mối tổ chức:

- Công đoàn ngành Y tế tỉnh làm đầu mối đối với Hội thi cấp cơ sở;

- Công đoàn cơ sở làm đầu mối đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

2.2.2. Hội thi cấp khu vực:

a. Thời gian: từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 (nhân dịp chào mừng 62 năm ngày thành lập CĐYTVN).

b. Thành phần: Ban Tổ chức Hội thi Bộ Y tế phân chia làm 06 Khu vực (Có phụ lục kèm theo), thành phần tham dự gồm:

- Các đơn vị đoạt Giải cao của Sở Y tế các tỉnh/thành phố trong Hội thi cấp cơ sở (Số lượng tham gia Hội thi cấp Khu vực do Ban tổ chức Hội thi cấp Khu vực quy định);

- Các đơn vị Trung ương trực thuộc Bộ Y tế/Y tế Bộ ngành được phân chia trong khu vực.

- Hồ sơ đăng ký dự Hội thi cấp Khu vực: Danh sách đề cử tham gia Hội thi cấp Khu vực do Trưởng Ban tổ chức cấp cơ sở hoặc Lãnh đạo đơn vị Trung ương trực thuộc Bộ gửi về Ban tổ chức cấp Khu vực;

c. Đơn vị đầu mối Hội thi cấp Khu vực là đơn vị Y tế được Ban Tổ chức Hội thi ngành Y tế giao làm Trưởng Khu vực;

- Mỗi Khu vực đề cử 03 giải xuất sắc nhất cấp Khu vực để tham gia Hội thi Chung kết cấp ngành toàn quốc.

2.2.3. Chung kết Hội thi cấp Ngành toàn quốc

a. Thời gian: Trong tháng 02/2020 (nhân dịp chào mừng 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam).

b. Thành phần:

- Các đơn vị đoạt giải cao trong Hội thi cấp Khu vực, mỗi khu vực có 03 đội đoạt giải cao nhất của 03 đơn vị được cử tham gia Chung kết Hội thi cấp ngành toàn quốc;

- Hồ sơ đăng ký dự Chung kết Hội thi: Danh sách đề cử tham gia Chung kết Hội thi, do Trưởng khu vực đề cử và gửi lên Ban tổ chức Hội thi Bộ Y tế;

- Đơn vị đầu mối tổ chức Chung kết Hội thi là Công đoàn Y tế Việt Nam.

3. Nội dung thi: (Có định hướng câu hỏi thi viết, thi kiến thức kèm theo)

- Nội dung thi bao gồm sự hiểu biết của công chức, viên chức Y tế về: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Luật Bảo hiểm Y tế; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật khán bệnh, chữa bệnh năm 2009; Luật phòng chống tham nhũng năm 2005; Luật lao động; Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”; Quyết định số 2151/QĐ- BYT ngày 04/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/07/2018 về Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh- Sạch- Đẹp”; Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 24/02/2014 quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Xây dựng các tiểu phẩm về những vấn đề, sự việc, tình huống mà xã hội đang quan tâm, đã và đang diễn ra trong các cơ sở khám chữa bệnh.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Đối với Cuộc thi viết

- Huy động kinh phí từ các đơn vị tham gia và sự tài trợ của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành.

- Từ nguồn kinh phí của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam.

2. Đối với Hội thi sân khấu hóa

a. Hội thi tại cơ sở và khu vực:

- Huy động kinh phí từ các đơn vị tham gia và sự tài trợ của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành.

b. Chung kết Hội thi cấp Ngành toàn quốc

- Từ nguồn kinh phí của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam;

- Huy động nguồn tài trợ của các tổ chức đơn vị trong và ngoài ngành;

- Các đơn vị tham gia dự Chung kết Hội thi tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại cho đội thi của đơn vị mình theo quy định hiện hành.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Đối với Cuộc thi viết

- Giải thưởng tại đơn vị do đơn vị quyết định.

- Giải thưởng cấp ngành: Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thành lập Ban giám khảo chấm các bài thi gửi lên từ các đơn vị. Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải xuất sắc, 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến khích.

2. Đối với Hội thi sân khấu hóa

2.1. Giải tại cơ sở: Do Ban tổ chức Hội thi cấp cơ sở quyết định.

2.2. Giải Khu vực: Do Ban tổ chức Hội thi cấp khu vực quyết định.

2.3. Giải Chung kết Hội thi cấp Ngành toàn quốc:

+ Trao cờ và tiền thưởng cho 01 giải Xuất sắc; 01 giải Nhất, 03 giải Nhì; 0 5 giải Ba và 08 giải Khuyến Khích;

+ Trao các giải phụ: Màn chào hỏi ấn tượng; Tiểu phẩm hay và Cá nhân diễn xuất tốt; ...

3. Bằng khen của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 18 đơn vị tham dự Hội thi chung kết toàn ngành và 06 đơn vị là Trưởng các khu vực.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho các cá nhân là Trưởng và Thường trực của các khu vực; các cá nhân có đóng góp tích cực cho Hội thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Hội thi Ngành Y tế gồm:

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban; Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, Lãnh đạo Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban; Trưởng các khu vực; Lãnh đạo một số các Vụ Cục, cơ quan chức năng của Bộ Y tế và một số Ban của Công đoàn Y tế Việt Nam làm thành viên;

- Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam mời đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

2. Thủ trưởng các đơn vị được giao trách nhiệm Trưởng các khu vực phối hợp với các đơn vị thành viên và các cơ quan có liên quan ở địa phương để tổ chức tốt Hội thi cấp khu vực.

3. Ban Tổ chức Hội thi các cấp chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tiểu ban phục vụ Hội thi và triển khai Kế hoạch Hội thi.

4. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Hội thi.

5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn ngành, chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thẩm quyền quản lý tích cực tham gia Hội thi, thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi.

Để Cuộc thi viết và Hội thi sân khấu hóa đạt kết quả tốt, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các cấp dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng phối hợp với Chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác cung cấp, chuẩn bị tốt kế hoạch và nội dung, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia thi viết và tham dự Hội thi sân khấu hóa các cấp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ về Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Bộ Y tế: Ban Tuyên giáo -Nữ công Công đoàn Y tế Việt Nam - 138C- Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0243.846.1716 (Máy lẻ 17) hoặc liên hệ: Ths.BS. Phạm Thanh Thủy - Phó chủ tịch CĐYTVN: 0944.004.399; Ths. Bs. Đỗ Văn Thái- Chuyên viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Bảo vệ chính trị Nội bộ - Bộ Y tế: 0912.474.989; Ths.Ds. Minh Thư - Phó Trưởng ban Tuyên giáo nữ công CĐYTVN: 0983.473.598; CN Nguyễn Trần Bình Dương - Chuyên viên CĐYTVN: 0942.874.888.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng; (để báo cáo)
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương; (để báo cáo)
- Ban Dân vận Trung ương; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN (để p/h);
- Cục Văn hóa cơ sở - Bộ TTTT và DL (để p/h);
- Ban Cán sự Đảng BYT;
- Đảng ủy Cơ quan BYT;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục/VPB/TTra BYT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các BV trực thuộc BYT;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các nhà tài trợ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÂN CHIA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ THEO KHU VỰC TỔ CHỨC HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” GẮN VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH- SẠCH- ĐẸP” TRONG NGÀNH Y TẾ.
(Kèm theo Kế hoạch số: 939/KH-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2018)

I. Khu vực I: Đ/c Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Trưởng khu vực I

(Phó Thường trực khu vực I: Đ/c Nguyễn Mai Hồng - Chủ tịch CĐ Bệnh Viện Bạch Mai; Điện thoại liên hệ: 0988.068.915)

1. Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Châm cứu TW

3. Viện Huyết học Truyền máu TW

4. Bệnh viện Y học cổ truyền TW

5. Bệnh viện Da liễu TW

6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

7. Bệnh viện 74 TW

8. Bệnh viện Bệnh phổi TW

9. Bệnh viện Răng hàm mặt TW Hà Nội

10. Bệnh viện Trường ĐH Y Hà Nội

11. Bệnh viện Tuệ Tĩnh

12. Bệnh viện E

13. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

14. Bệnh viện Hữu nghị

15. Bệnh viện Lão khoa TW

16. Bệnh viện Nhi TW

17. Bệnh viện Phụ sản TW

18. Bệnh viện K

19. Bệnh viện Tai mũi họng TW

20. Bệnh viện Trường Đại học Y dược Thái Bình

II. Khu vực II: Đ/c Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trưởng khu vực II

(Phó Thường trực khu vực II: Đ/c Hà Tiến Quang - Chủ tịch CĐ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Điện thoại liên hệ: 0976 905 597)

1. Sở Y tế Điện Biên

2. Sở Y tế Yên Bái

3. Sở Y tế Hòa Bình

4. Sở Y tế Lào Cai

5. Sở Y tế Lai Châu

6. Sở Y tế Phú Thọ

7. Sở Y tế Sơn La

8. Sở Y tế Tuyên Quang

9. Sở Y tế Hà Giang

10. Sở Y tế Bắc Kạn

11. Sở Y tế Cao Bằng

12. Sở Y tế Lạng Sơn

13. Sở Y tế Thái Nguyên

14. Sở Y tế Thanh Hóa

15. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

16. Bệnh viện 71 TW

17. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng TW

18. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

19. Bệnh viện Bưu điện

III. Khu vực III: Đ/c Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Trưởng Khu vực III

(Phó Thường trực khu vực 3: Đ/c Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0915.657.870)

1. Sở Y tế Hà Nam

2. Sở Y tế Hải Dương

3. Sở Y tế Hải Phòng

4. Sở Y tế Hưng Yên

5. Sở Y tế Nam Định

6. Sở Y tế Ninh Bình

7. Sở Y tế Quảng Ninh

8. Sở Y tế Thái Bình

9. Sở Y tế Bắc Giang

10. Sở Y tế Hà Nội

11. Sở Y tế Bắc Ninh

12. Sở Y tế Vĩnh Phúc

13. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển - Uông Bí

14. Bệnh viện Giao thông vận tải

15. Bệnh viện Mắt TW

16. Bệnh viện Nội tiết Trung ương

17. Bệnh viện Tâm thần TW 1

18. Bệnh viện Xây dựng

19. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Bưu điện

20. Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

21. Bệnh viện Trường Đại học Y dược Hải Phòng

IV. Khu vực IV: Đ/c Ngô Thị Kim Yến Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, Trưởng khu vực IV

(Phó Thường trực khu vực IV: Đ/c Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở kiêm Chủ tịch CĐ ngành Y tế Đà Nẵng; Điện thoại liên hệ: 0913.407.809)

1. Sở Y tế Đắc Lắk

2. Sở Y tế Bình Định

3. Sở Y tế Gia Lai

4. Sở Y tế Hà Tĩnh

5. Sở Y tế Khánh Hòa

6. Sở Y tế Kon Tum

7. Sở Y tế Nghệ An

8. Sở Y tế Phú Yên

9. Sở Y tế Quảng Bình

10. Sở Y tế Quảng Nam

11. Sở Y tế Quảng Ngãi

12. Sở Y tế Quảng Trị

13. Sở Y tế Thừa Thiên Huế

14. Sở Y tế Đà Nẵng

15. Bệnh viện Trung ương Huế

16. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

17. Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa

18. Bệnh viện C Đà Nẵng

19. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

20. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

V. Khu vực V: Đ/c Bùi Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, Trưởng khu vực V

(Phó Thường trực khu vực V: Đ/c Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Cần Thơ; Điện thoại liên hệ: 0907.622.858) I

1. Sở Y tế Đồng Tháp

2. Sở Y tế An Giang

3. Sở Y tế Bạc Liêu

4. Sở Y tế Bến Tre

5. Sở Y tế Cà Mau

6. Sở Y tế Cần Thơ

7. Sở Y tế Hậu Giang

8. Sở Y tế Kiên Giang

9. Sở Y tế Long An

10. Sở Y tế Sóc Trăng

11. Sở Y tế Tiền Giang

12. Sở Y tế Trà Vinh

13. Sở Y tế Vĩnh Long

14. Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ

15. Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ

VI. Khu vực VI: Đ/c Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng khu vực VI

(Phó Thường trực khu vực VI: Đ/c Huỳnh Văn Biết, Chủ tịch CĐ ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 0903.810.500)

1. Bệnh viện Chợ Rẫy

2. Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Thành phố HCM

3. Bệnh viện Giao thông vận tải 2

4. Bệnh viện Tâm thần TW 2

5. Bệnh viện Thống Nhất

6. Bệnh viện Trường ĐH Y Dược TP HCM

7. Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Bưu điện 2

8. Bệnh viện Bưu điện 2

9. Sở Y tế Bình Thuận

10. Sở Y tế Ninh Thuận

11. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

12. Sở Y tế Đồng Nai

13. Sở Y tế Tây Ninh

14. Sở Y tế Bình Dương

15. Sở Y tế Bình Phước

16. Sở Y tế Đắc Nông

17. Sở Y tế Lâm Đồng

18. Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu