Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/KH-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2016 CỦA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại văn bản số 145-CTr/BCĐTW ngày 14/01/2016. Bộ Y tế lập Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Bộ Y tế như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CHUNG

1. Về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

a) Chú trọng tuyên truyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

b) Tiếp tục đôn đốc việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

c) Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của ngành y tế đối với đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức y tế. Xử lý thật nghiêm, đúng người, đúng tội trong những vụ việc tham nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý những vi phạm.

d) Tuyên truyền, phổ biến, học tập Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hướng dẫn, các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế và các giải pháp ngăn ngừa phòng, chống tham nhũng; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác thanh tra của thủ trưởng.

đ) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

e) Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng của các tập thể, cá nhân trong ngành và nhân dân. Triển khai thực hiện “Quy định về cơ chế cung cấp thông tin và cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cho báo chí”.

2. Về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn

a) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng các quy chế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả quy chế tự phê bình, phê bình; quy chế giám sát của Đảng; việc nhân dân giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

b) Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa Kế hoạch số 880/KH-BYT ngày 23/9/2009 của Bộ Y tế về Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng sát với thực tế của ngành y tế từ nay đến năm 2020.

c) Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí công tác; Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, thủ trưởng cơ quan trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế. Triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại các bệnh viện trong toàn quốc.

d) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng, hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị, đảm bảo việc xây dựng và ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; Công khai tài chính, quy định về thi đua khen thưởng, nâng lương trước thời hạn, xét đi học.

đ) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tinh giản thủ tục, giảm phiền hà trong tất cả các khâu trong quá trình triển khai công tác, quản lý ngành, khám chữa bệnh và dịch vụ y tế.

e) Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng từ Bộ đến các đơn vị, cơ sở trực thuộc; Phát huy vai trò của Thanh tra nhân dân và thanh tra của thủ trưởng tại đơn vị nhằm giải quyết kịp thời các khiếu nại, phản ánh của cơ sở.

g) Kịp thời triển khai nắm bắt chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện đúng quy định tại các đơn vị trực thuộc.

h) Tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Bộ làm đầu mối tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định hiện hành của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Triển khai, thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban kiểm tra Trung ương; Triển khai Thông tư số 25/TT-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế.

3. Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

4. Trọng tâm nội dung công tác kiểm tra tại các đơn vị

a) Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhận định: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi."

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần “Thực hiện kiên trì, kiên quyết, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”

Yêu cầu đặt ra cần phải ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tận gốc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức luôn giữ đúng kỷ cương, liêm chính.

Lưu ý các đơn vị những biện pháp phòng ngừa như:

- Tăng cường công khai minh bạch, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường các biện pháp cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng.

- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, chú trọng công tác đời sống, phúc lợi, thi đua, khen thưởng...

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện và xử lý các hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các đơn vị ở các nội dung:

- Xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Mua sắm trang thiết bị, tài sản công, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất.

- Các hình thức đào tạo liên thông, liên kết đào tạo ở các trình độ đại học và sau đại học.

c) Việc tổ chức xây dựng và thực hiện các quy chế

- Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức biên chế theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Việc giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện và phát huy vai trò của thanh tra nhân dân; công tác thanh tra của thủ trưởng; công tác tự kiểm tra, đôn đốc và quản lý các hoạt động của đơn vị.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

l. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ

- Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ thành lập Đoàn kiểm tra để xem xét, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng cho các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thành viên Đoàn Kiểm tra gồm: Thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra Bộ; Thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế; các đồng chí cán bộ, chuyên viên các Vụ/Cục/Tổng cục được mời tham gia Đoàn theo quyết định của Thanh tra Bộ và các thành viên khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Lãnh đạo Bộ Y tế.

- Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan.

2. Thời gian và đối tượng được kiểm tra năm 2016

Đối tượng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 bao gồm: Các Vụ/Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (Bệnh viện, Viện, Trường, Học viện, Tổng công ty), cụ thể:

TT

Đơn vị được kiểm tra

Thời gian kiểm tra (Dự kiến)

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

Tháng 5/2016

2

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh

Tháng 5/2016

3

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Tháng 7/2016

4

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Tháng 7/2016

5

Viện Pasteur Nha Trang

Tháng 9/2016

6

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Tháng 9/2016

7

Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương

Tháng 11/2016

8

Viện Y học biển

Tháng 11/2016

3. Phương tiện và kinh phí

- Phương tiện đi lại: Văn phòng, Bộ bố trí phương tiện đi lại cho Đoàn/Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ.

- Kinh phí: Chi phí cho Đoàn kiểm tra thực hiện theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐTW về PCTN (để báo cáo);
- Ban Nội chính TW (để báo cáo):
- Thanh tra Chính phủ (để b/c):
- Các thứ trưởng (để biết);
- BCĐ PCTN Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để thực hiện, giám sát);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TTrB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến