Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể doanh nghiệp - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-241416-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng