Thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-016283-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ (Trong đó: Cục thuế: 2 ngày; Phòng ĐKKD: 3 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng