Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 94/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế GTGT theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4652/HQHCM-TXNK ngày 25/12/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, công văn số 30/12/2014/CV-QL ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH QL Việt Nam Agroresources về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng theo Luật số 71/2014/QH13. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 4652/HQHCM-TXNK ngày 25/12/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, công văn số 30/12/2014/CV-QL ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH QL Việt Nam Agroresources liên quan đến việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Vụ Chính sách thuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 4652/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, công văn số 30/12/2014/CV-QL của Công ty TNHH QL Việt Nam Agroresources để Vụ Chính sách thuế xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH QL VN Agroresources (xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình