Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7595/VPCP-V.I
V/v hoàn thiện báo cáo của Chính phủ về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có Văn bản số 1380/UBTP14 ngày 27 tháng 7 năm 2018 gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ có báo cáo bổ sung Báo cáo số 164/BC-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng Bộ Tư pháp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, QHĐP, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng