Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5411/TCT-TNCN
V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 17526 /BTC-TCT ngày 01/12/2014 về việc “Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế” hướng dẫn thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cần được triển khai thực hiện ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 17526 /BTC-TCT (nêu trên), Tổng cục Thuế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (Luật sửa đổi)

1.1. Tại Tổng cục Thuế

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi do đồng chí Tổng cục trưởng làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng là Phó trưởng Ban; thành viên gồm các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Chính sách, Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Kê khai và kế toán thuế, Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Công nghệ thông tin, Kiểm tra nội bộ, Văn phòng.

1.2. Tại các Cục Thuế

Thành lập Tổ triển khai thực hiện Luật sửa đổi do đồng chí Cục trưởng làm Tổ trưởng; 01 đồng chí Phó cục trưởng làm Tổ phó; thành viên gồm lãnh đạo các Phòng THNVDT, TNCN, TTHT, Kê khai và kế toán thuế, Kiểm tra nội bộ, Tin học.

1.3. Tại các Chi cục Thuế

Thành lập Tổ triển khai thực hiện Luật sửa đổi do đồng chí Chi cục trưởng làm Tổ trưởng; 01 đồng chí Phó Chi cục trưởng làm Tổ phó; thành viên gồm lãnh đạo các Đội THNVDT, TNCN, TTHT, Kê khai và kế toán thuế, Tin học, Liên xã phường.

2. Tổ chức triển khai

2.1. Tại Tổng cục Thuế

- Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi.

+ Tham gia với Vụ Chính sách thuế, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi;

+ Trực tiếp dự thảo xây dựng 03 Thông tư, gồm: Thông tư hướng dẫn về thuế TNCN, Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, các loại thuế khác và quản lý thuế; Thông tư thuế TNDN áp dụng cho quyết toán thuế TNDN năm 2015;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tập trung để tuyên truyền, phổ biến về những nội dung quan trọng của Luật sửa đổi, trong đó tập trung vào các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với cá nhân kinh doanh.

- Tổ chức tập huấn và hỗ trợ các Cục Thuế trong việc tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung;

- Hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai Luật sửa đổi; cập nhật đầy đủ thông tin của cá nhân kinh doanh vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế theo báo cáo của Cục Thuế.

- Tổ chức, xây dựng và cập nhật các thông tin, hướng dẫn chính sách mới về việc thực hiện Luật sửa đổi trên Trang thông tin điện tử ngành thuế (www.gdt.gov.vn).

- Thành lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp vướng mắc của các Cục Thuế và người nộp thuế:

+ Đối với các nội dung về sửa đổi bổ sung chính sách thuế TNCN và chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh: Vụ quản lý thuế TNCN - Tổng cục Thuế theo số điện thoại 043.9727804 hoặc số di động: 0122.3363999 (đ/c Tạ Thị Phương Lan – Phó Vụ trưởng), 0914.215.555 (đ/c Nguyễn Việt Thắng - địa chỉ email nvthang@gdt.gov.vn);

+ Đối với các nội dung về sửa đổi bổ sung chính sách thuế khác: Vụ Chính sách - Tổng cục Thuế theo số điện thoại 043.9719461, 043.9727779 hoặc số di động: 0903.257.777 (đ/c Nguyễn Hữu Tân – Phó Vụ trưởng), 0904.180.246 (đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - địa chỉ email ntthanv6@gdt.gov.vn);

2.2. Tại các Cục Thuế

- Tham mưu với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi và chỉ đạo tổ chức thực hiện Luật sửa đổi; tăng cường quản lý thuế của Doanh nghiệp tư nhân, cá nhân kinh doanh ở các trung tâm thương mại, các khu kinh doanh buôn bán lớn, các chợ đầu mối quan trọng, kinh doanh nhà hàng, ăn uống, kinh doanh vận tải, cho thuê tài sản… trên địa bàn;

- Xây dựng riêng một chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế để cung cấp thông tin, hướng dẫn về chính sách mới, trong đó tập trung hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh, cụ thể: các nội dung mới được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi; dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi (để lấy ý kiến rộng rãi); các mẫu tờ khai thuế khoán áp dụng đối với cá nhân kinh doanh và tờ khai kèm giấy nộp tiền đối với cho thuê tài sản (ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT);

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi (đặc biệt là những nội dung có liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh) để mọi người dân hiểu, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tài chính, kinh tế, quản lý thị trường để thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu cả về số lượng cá nhân kinh doanh, doanh số kinh doanh, cập nhật đầy đủ thông tin của cá nhân kinh doanh vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế; giám sát, kiểm tra và cho ý kiến bằng văn bản về doanh thu, mức thuế khoán của cá nhân kinh doanh đối với từng Chi cục Thuế trước ngày 10/01/2015 .

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, các nội dung hướng dẫn tại công văn số 17526/BTC-TCT của Bộ Tài chính;

- Báo cáo kịp thời tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi các vướng mắc phát sinh, đề xuất hướng xử lý. Cụ thể như sau:

+ Đối với báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (theo mẫu số 01/BC đính kèm);

+ Đối với báo cáo số liệu về quản lý cá nhân kinh doanh (theo mẫu số 02/BC đính kèm) trước ngày 20/01/2015;

Báo cáo bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế theo địa chỉ Tổng cục Thuế (Toà nhà VTC online 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng thời gửi file theo địa chỉ email nvthang@gdt.gov.vn và ntthanv6@gdt.gov.vn;

- Thành lập, công bố rộng rãi đường dây nóng và bố trí cán bộ thường trực (kể cả ngày nghỉ) để tiếp nhận và xử lý vướng mắc của người dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế mới.

2.3. Tại các Chi cục Thuế

- Phối hợp với UBND cùng cấp; Hội đồng tư vấn thuế xã, phường; các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền tới từng cá nhân kinh doanh về những nội dung mới có liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

- Tổ chức phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính về việc “Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế”; trong đó, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Phương thức thực hiện:

+ Tổ chức tự in và phát tờ khai theo theo mẫu 01/THKH ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT của Bộ Tài chính đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế.

+ Đối với cá nhân kinh doanh ở các chợ: phối hợp với ban quản lý chợ tổ chức phổ biến, phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh tại chợ.

+ Đối với cá nhân kinh doanh ở đường phố: phối hợp với tổ dân phố để phổ biến, phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh.

+ Đối với cá nhân kinh doanh tại các Trung tâm thương mại: phối hợp tổ chức quản lý Trung tâm thương mại để phổ biến và phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh.

+ Thành lập, công bố rộng rãi đường dây nóng và bố trí cán bộ thường trực (kể cả ngày nghỉ) để cung cấp cho đối tượng có nhu cầu, đồng thời tiếp nhận và xử lý vướng mắc của cá nhân kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách mới.

Các công việc trên đề nghị phải hoàn thành trước ngày 05/12/2014.

- Tổ chức hướng dẫn cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế, đôn đốc nộp tờ khai thuế. Hoàn thành trước ngày 15/12/2014.

- Phối hợp với phòng kinh tế (thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) kiểm tra thực tế, đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng ngành nghề kinh doanh, nhất là cá nhân kinh doanh nhà hàng ăn uống, thương mại, kinh doanh vận tải, cho thuê tài sản ... để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân kinh doanh theo công văn số 17526 /BTC-TCT của Bộ Tài chính;

- Dự kiến mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường, xã; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ;... đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế, Tổng cục Thuế. Hoàn thành trước ngày 25/12/2014.

- Tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán năm 2015. Hoàn thành trước ngày 10/01/2015.

- Căn cứ tài liệu khai thuế của cá nhân kinh doanh; kết quả điều tra thực tế; biên bản họp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường; tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo của Cục Thuế, thực hiện lập và duyệt Sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015.

- Trên cơ sở Sổ bộ thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015.

Trên đây là kế hoạch triển khai các công việc quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh phải thực hiện ngay trong tháng 12/2014 và tháng 01/2015. Đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện; thường xuyên nắm bắt những vướng mắc phát sinh, phản ánh về Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) để tháo gỡ và giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
LĐ BTC (để b/c);
- LĐ TCT;
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Chi cục trưởng Chi cục Thuế;
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN