Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4707/TCT-PCCS
V/v: áp dụng thuế GTGT, thuế TNDN đối với dịch vụ chăm sóc heo

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6258/CT-TT&HT ngày 06/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế GTGT, thuế TNDN đối với dịch vụ nuôi và chăm sóc heo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT:

Tại Điểm 2.17, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "các dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động như cầy, bừa đất sản xuất nông nghiệp: đào, đắp, nạo, vét kênh, mương, ao, hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh; thu, hái, sơ chế, bảo quản sản xuất nông nghiệp", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo quy định trên, trường hợp bên giao chăn nuôi cung cấp con giống, thức ăn, thuốc trị bệnh; bên nhận nuôi gia công đầu tư chuồng trại và tài sản khác phục vụ cho việc chăn nuôi và chăm sóc heo, sau đó giao lại sản phẩm cho bên giao chăn nuôi sơ chế hoặc chế biến bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

2. Thuế TNDN:

Tại Điểm 1.6, Mục I, Phần A thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: “hợp tác xã, tổ hợp tác” thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.

Theo quy định trên, trường hợp Hợp tác xã nhận làm dịch vụ chăm sóc heo theo hợp đồng cho các đơn vị khác, phát sinh doanh thu thì thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương