Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/TCN/NV5
V/v: áp dụng thuế GTGT đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp về việc thuế suất thuế GTGT đối với nhà thầu, thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện công việc xây lắp đặt tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục I Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Trong đó thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Kể từ ngày 01/9/1999, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ và Điểm 13 Mục III Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính thì các công việc xây dựng, lắp đặt tại Việt Nam do các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện thuộc đối tượng được giảm 50% thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các địa phương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Trí Trung