Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3501/VPCP-V.I
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 865/TTCP - C.IV ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 865/TTCP-C.IV ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đến cuối tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; TGĐ Cổng TTĐTCP; các Vụ, Cục: PL, TH, QT;
- Lưu: VT, V.I (3). PT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ