Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3397/BKHĐT-QLKTTW
V/v hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 162 Luật DN 2014

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS)

Phúc đáp Công văn số 615/KVN-PC ngày 3 tháng 4 năm 2019 của Tổng công ty Khí Việt Nam- CTCP (PV GAS) về việc hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chấp thuận các hợp đồng ký giữa PV GAS với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và hợp đồng giữa PV GAS và các công ty con của PVN.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 162 và khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì hợp đồng ký giữa VP GAS với PVN và hợp đồng giữa PV GAS và các công ty con của PVN là các hợp đồng thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp. Do đó, hợp đồng này phải được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

2. Về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn người đại diện phần vốn.

Địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn được quy định tại các Điều 16 Luật Doanh nghiệp; khoản 4 và 5 Điều 3, Điều 49 và 50 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Theo các quy định nói trên, người đại diện phần vốn có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền. Như vậy, người đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông sẽ luôn có lợi ích có liên quan đến chính cổ đông đó mà họ làm đại diện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) để tham khảo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- VCCI;
- Lưu: VT, QLKTTW.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm