Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/BHXH-BT
V/v giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tình trạng đơn vị sử dụng lao động vi phạm quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn nhiều, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế số tiền lớn, thời gian dài, làm ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quyền lợi của người lao động; gây khó khăn cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết chế độ cho người lao động.

Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật nêu trên, tạo điều kiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố một số nội dung như sau:

1. Đối với đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội số tiền lớn, thời gian dài: khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, kiên quyết khởi kiện ra Tòa án.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội đang bị khởi kiện, đang được Tòa án xét xử hoặc đơn vị đang thi hành án theo phán quyết của Tòa án thì thực hiện thu Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ cho người lao động như sau:

a) Tiếp tục tính thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh, cùng với số tiền nợ và tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo quy định.

b) Việc ghi, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết chế độ đối với người lao động ngừng việc và các trường hợp tử tuất thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối với người lao động theo nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm nào thì giải quyết chế độ đến thời điểm đó.

d) Về chế độ bảo hiểm y tế: theo Công văn số 6168/BYT-BH ngày 03/10/2011 của Bộ Y tế về việc giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh trong thời gian không đóng bảo hiểm y tế thì người lao động không được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế, kể cả các trường hợp đã truy đóng.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng