Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh do giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh do giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-005854-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng