Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (BTS ) loại II - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng trạm phát sóng thông tin di động (BTS ) loại II - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-130150-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng